UMOWY SĄ WAŻNE!

Blog o zawieraniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu przez Ciebie umów.

Bank nasłał na Ciebie komornika, masz nieużywane konto albo nie wiesz, co się stanie z Twoimi pieniędzmi na wypadek śmierci? Zmiany w prawie bankowym!

Nie stać Cię żeby spłacić kredyt, wydali przeciwko Tobie BTE, masz nieużywane od 10 lat konto bankowe albo nie wiesz co się stanie z Twoimi pieniędzmi w momencie gdy umrzesz? W tym artykule omawiam w przystępny sposób istotne zmiany w prawie bankowym! 

Zmiany w prawie bankowym weszły w życie 1 lipca 2016 r. Każdy kto ma jakikolwiek produkt bankowy (umowę rachunku bankowego, inne konto, lokatę, kartę kredytową itd.) – a raczej każdy ma, powinien zwrócić uwagę na to, co otrzymał ostatnio od banku, zazwyczaj e-mailem. 

Zmiany zostały zainicjowane przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 559), zawarte następnie w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1854). 

Nie możesz spłacić kredytu, bank nie chce rozmawiać o ugodzie, a komornik wybiera się do Ciebie z Bankowym Tytułem Egzekucyjnym?

1.    Masz kredyt, nie stać Cię na jego spłatę. Czym to się kończy? Zaprzestaniem spłaty. Do tej pory bank po prostu wystawiał BTE – Bankowy Tytuł Egzekucyjny i kierował sprawę do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty. 
Po zmianach – bank będzie zmuszony podjąć tzw. działania restrukturyzacyjne, czyli:

 • W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu najpierw bank musi wezwać Cię do spłaty, wyznaczając Ci termin nie krótszy niż 14 dni roboczych, niezależnie od rodzaju kredytu (konsumencki, firmowy).
 • W wezwaniu bank musi poinformować Cię o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Masz na to 14 dni. Miej to na uwadze, gdy będą do Ciebie dzwonić firmy windykacyjne. Jest to mocny argument!
 • Bank powinien rozpatrzyć taki wniosek poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu. Haczyk jest taki, że nie musi tego zrobić, jeżeli ocena sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy tego nie uzasadnia. Jednakże pamiętaj – musi to uzasadnić! Twoje argumenty będą więc kluczowe – im bardziej szczegółowe i poparte dowodami, tym lepiej. 
 • Restrukturyzacja długu dokonywana jest na podstawie ugody zawartej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Stosujemy tutaj art. 917 kodeksu cywilnego. 
 • Gdy bank odrzuci wniosek o restrukturyzację, musi go szczegółowo uzasadnić w formie pisemnej. Jeżeli to zrobi, zapewne niedługo po tym skieruje sprawę do sądu. Wówczas należy udowodnić, że była to decyzja błędna. I tutaj znowu liczy się szczegółowość Twojej wcześniejszej argumentacji.
 • Te same zasady stosuje się do umów pożyczek pieniężnych, które udziela bank. Kwestie te reguluje przede wszystkim kodeks cywilny. 

2.    Zlikwidowano BTE – Bankowy Tytuł Egzekucyjny. 
Co Ci to daje?

 • Jest możliwość wzruszenia BTE, dla tych przeciwko którym został on już wydany. Pewnym rozwiązaniem może być skarga lub zażalenie na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności. Jeżeli sąd przychyliłby się do tej koncepcji, otwiera się droga do prawnego żądania zwrotu wyegzekwowanego świadczenia, a co więcej – odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czyli bezprawną egzekucję! Dwa warunki do spełnienia: BTE istnieje w obrocie gospodarczym, a do zaskarżenia go rzeczywiście istnieje podstawa. 
 • W związku z tym, nie obowiązuje już art. 786² kodeksu cywilnego, który dotyczył postępowania klauzulowego. 
 • W sprawach wynikających z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe (np. udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie poręczeń) opłata stosunkowa dla sądu wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia (czyli np. 5% wysokości kredytu), jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych. Jest to niestety zapis bardziej preferencyjny dla banków…
 • Przy kredytach SKOK-ów obowiązują obecnie te same zasady restrukturyzacji zadłużenia co przy bankach.
 • Jeżeli bank nie zdążył uzyskać klauzuli wykonalności przed 1 lipca 2016 r. to niestety (albo „stety”) nie będzie mógł już tego zrobić według poprzednich zasad. Musi wystąpić na tradycyjną drogę sądową i stosować następnie nowe zasady.  
 • Jeżeli jednak przed 1 lipca 2016 r. nadano klauzulę wykonalności BTE, dalsze postępowanie w sprawie będzie toczyć się według przepisów dotychczasowych. 

3.    BTE zostało uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją, jednakże nowa ustawa wyraźnie stanowi, że dotychczas wydane BTE zachowują moc tytułów wykonawczych po dniu wejścia w życie nowej ustawy. Oznacza to, że nie można np. wznowić postępowania w tym zakresie. 

Co się stanie z Twoimi pieniędzmi na koncie w przypadku śmierci?

Odpowiedź wydaje się oczywista? Niestety, do tej pory tak nie było. W momencie śmierci klienta, jego bliscy mieli ogromny problem  żeby zamknąć historyczne i niepotrzebne już konta…
4.    W momencie zawierania umowy rachunku bankowego, czyli zakładania konta, masz możliwość złożenia bankowi tzw. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Oznacza to, że możesz polecić pisemnie bankowi dokonanie po Twojej śmierci wypłaty z rachunku określonej kwoty pieniężnej wskazanym przez Ciebie osobom. Kwota ta nie wchodzi do spadku po zmarłym. 

 • Bank ma obowiązek Cię o tym poinformować.
 • Umowa rachunku bankowego i umowa karty wygasa z dniem uzyskania przez bank wiarygodnej informacji o Twojej śmierci. Umowę tą jednak uważa się za wiążącą do chwili wypłaty środków pieniężnych osobom uprawnionym.
 • Bank wykonuje jednak niezbędne czynności na rachunku (np. nalicza odsetki, przyjmuje wpłaty na rachunek), inne wstrzymuje (np. nie pobiera opłat za rachunek, nie realizuje operacji w ciężar rachunku). Koniecznie należy sprawdzić to w nowej wersji umowy. 
 • Bank ma obowiązek poinformować i zawiadomić osoby wskazane przez Ciebie o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Co ze „starymi” rachunkami bankowymi?
5.    Często posiadamy rachunki bankowe, których nigdy nie użyliśmy lub zostały wyparte przez nowe, obwarowane różnymi promocjami, na które skusiliśmy się. Co się z nimi dzieje? Czasami okazuje się, że nic, a czasami, że jest na nich już spore zadłużenie, bo w między czasie zmienił się regulamin dla karty kredytowej i bank zaczął naliczać opłaty za posiadanie karty…

 • Obecnie, bank ma obowiązek rozwiązać umowę rachunku bankowego prowadzonego na Twoją rzecz w związku z brakiem wydania przez Ciebie w ciągu 10 lat jakiejkolwiek dyspozycji dotyczącej tego  rachunku lub rachunków (brak aktywności), jeśli masz ich więcej. 
 • Mimo rozwiązania tych umów, bank musi traktować je jako wiążące do chwili wypłaty środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny.

To już najważniejsze zmiany. Mam nadzieję, że przedstawiłam je w jasny i zrozumiały sposób. Jeśli macie jakieś pytania – piszcie śmiało! 
A teraz, byłoby dobrze usłyszeć z jakimi „bankowymi” historiami Wy mieliście do czynienia? Komentujcie pod tym wpisem. 

Autor: Ilona Przetacznik
Stan prawny: 1 lipca 2016 r. 

Zdjęcie: Pixabay
 

3 Comments

 1. W temacie nieaktyności rachunku mam pytanie:

  czy jeśli na rachunek są regularne comiesięczne wpłaty, ale przez owe 10 lat nie ma wypłat ani jakiejkolwiek aktywności właściciela rachunku, to czy taki rachunek będzie się kwalifikował jako nieaktywny, tj. do uśpienia ?

  127

  • Dzieńd dobry! Żeby odpowiedzieć na Pana pytanie trzeba wziąć pod uwagę kilka założeń, o któych Pan nie wspomniał w pytaniu:

   1. Jeżeli umowa zawarta jest na czas oznaczony dłyższy niż 10 lat, to ta regulacja nie będzie mieć miejsca i nie musi się Pan obawiać. Umowa wówczas obowiązuje na okres na jaki została zawarta.

   2. Czy rzeczywiście nie sprawdza Pan nawet stanu konta? Bo wejście i sprawdzenie jego stanu oznacza, że wykonał Pan już jakąś czynność, która przerywa bieg 10-letniego terminu. Nie ma się więc co obawiać.

   3. Nawet jeśli rzeczywiście Pana umowa wygasła, minęło 10 lat, Pan nie wykonał żadnej dyspozycji (czy to sprawdzenie stanu konta, czy też wybranie pieniędzy z bankomatu lub cokolwiek innego) to wówczas bank i tak musi Pana poinformować w terminie 6 miesięcy przed zamknięciem konta o tym, że zamierza to zrobić i o innych skutkach upływu 10-letniego terminu.

   4. W przypadku gdy w ciągu 5 lat żadna dyspozycja nie została przez Pana wykonana, już wtedy bank ma obowiązek zwrócić się do właściwego ministra o udostępnienie danych z rejestru PESEL, celem sprawdzenia czy posiadacz rachunku żyje.

   Mam nadzieję, że to trochę wyjaśniło sprawę. Pozdrawiam!

   • 1. ror, o ile sie orientuje bezterminowy

    2. nie moje konto, ale członka rodziny, niestety żadnej z tych czynnosci co najmniej 10 lat (konto jest traktowane jako takie nietypowe oszczedzanie na przyszłość)

    3. tak, niedawno przyszła zmiana w regulaminie banku która nieco spraw naświetliła, co ciekawe bank (pekao) za przesłankę do zawieszenia podaje brak aktywności na koncie, a nie brak dyspozycji właściciela. To może wprowadzać w błąd (nie ma tam precyzyjnej definicji owej aktywności), być może inaczej pojmują wymogi ustawy, ale na logikę – wpływ na konto jest aktywnością…

    Zakładając jakiś dziwny scenariusz, że przyjdzie powiadomienie i nikt nic nie zrobi, konto zostanie uśpione, to ciekawe jak potraktują przelew na takie konto, pewnie cofną do nadawcy

    pozdrawiam i dziękuję za szybką odpowiedź

    Adam

     

    349

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

© 2017 UMOWY SĄ WAŻNE!

Theme by Anders NorenUp ↑