Dziś przybliżę nową regulację w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy – sprzedawcy względem konsumenta. Jak już pisałam – wprowadzenie nowych przepisów (już za tydzień, 25 grudnia 2014 r.) poszerza zakres informacji, które konsument powinien uzyskać przy zawieraniu umowy. Czego się zatem dowiesz jako konsument?
 

Kiedy powinnam/powinieniem otrzymać wszystkie informacje?
Najpóźniej w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy – czyli w razie zakupu przez Internet przed kliknięciem w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 
Jak informacje powinny być przekazane?
Jasno i zrozumiale.
 
W razie zawierania wszystkich umów sprzedaży, przedsiębiorca informuje o:
– głównych cechach świadczenia (towaru lub usługi), np. wymiarach, funkcjach, kolorystyce, właściwościach technicznych, czasie trwania, itd.
danych identyfikujących przedsiębiorcę: firmie, adresie, numerze telefonu, danych o organie rejestrującym działalność gospodarczą i numerze w rejestrze,
– łącznej cenie wraz z podatkami (konsumentowi nie można podawać wyłącznie ceny netto, bez VAT a jeśli cena jest podana bez oznaczeń, domniemuje się, że jest to cena z podatkami!). Gdy charakter przedmiotu świadczenia na to nie pozwala, konieczne jest wskazanie sposobu obliczania ceny (na przykład przy sprzedaży prądu). Niezbędne jest także podanie innych kosztów, które ma ponieść konsument, gdy występują w danym przypadku (dostawa, montaż),
sposobie i terminie spełnienia świadczenia,
– procedurze reklamacyjnej,
– treści usług posprzedażnych (serwis, dostępność części zamiennych) i gwarancji,
czasie trwania umowy lub o zasadach wypowiedzenia umowy jeżeli umowa jest zawierana na czas nieoznaczony lub będzie ulegała automatycznemu przedłużeniu (na przykład w razie umowy sprzedaży ciepłej wody, prenumeraty),
funkcjonalności treści cyfrowych i technicznych środkach ich ochrony (np. licencja kupowanego programu, brak możliwości kopiowania, funkcje oprogramowania),
interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem (czyli wymaganiach sprzętowych i minimalnych wymaganiach programowych niezbędnych z punktu widzenia działania kupowanego produktu).
 
Wyjątki:
Regulacji nie stosuje się, jeżeli informacje, których udzielić ma przedsiębiorca wynikają z okoliczności dokonywania zakupu (np. wtedy gdy klient kupuje półroczną prenumeratę, wiadomo, na jako okres jest ona zawarta; gdy wymagania sprzętowe gry komputerowej są wypisane na opakowaniu; produkt jest niezwłocznie wydawany – nie trzeba określać sposobu jego wydania, itp.), jak również w drobnych umowach życia codziennego – na przykład w razie zakupu drożdżówki czy napoju.  
 
W razie zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (przez Internet) obowiązki przedsiębiorcy są szersze. I tak, ma on dodatkowo (oprócz elementów wskazanych powyżej) poinformować o:
adresie poczty elektronicznej i numerze telefonu/faksu gdy są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie komunikować się z przedsiębiorcą,
miesięcznych płatnościach w razie umów zawartych na czas nieoznaczony, gdy umowa przewiduje stałą stawkę,
kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy (Internet, telefon), gdy koszty te są wyższe niż normalnie,
sposobie i terminie zapłaty,
– sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy i formularzu odstąpienia, braku prawa do odstąpienia lub sytuacjach, w których następuje utrata tego prawa,
kosztach zwrotu rzeczy obciążających konsumenta po odstąpieniu przez niego od umowy,
obowiązku zapłaty przez konsumenta uzasadnionych kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę,
obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad,
kodeksie dobrych praktyk, jeżeli przedsiębiorca taki przyjął do stosowania,
– minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy.
 
W sklepach internetowych wyraźnie i najpóźniej na początku składania zamówienia powinny być wskazane informacje dotyczące dostarczania produktu i akceptowanych sposobach płatności.
 
Podstawa prawna: art. 8, 9, 12 i 18 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

A już niedługo – procedura reklamacji! Zapraszam do śledzenia bloga i Facebooka.

Autorka: Agnieszka Stupkiewicz

продвижения сайта самостоятельно