Umowa o dzieło jest umową stosunkowo często zawieraną, dlatego warto byście się z nią bliżej zapoznali. Nie uda mi się przedstawić całej umowy w jednym artykule, dlatego też na początek skupię się na najbardziej podstawowych kwestiach: sytuacjach, w których umowa jest zawierana, określeniu „dzieła” i stron umowy.

Kiedy zawieramy umowę o dzieło?

Wówczas, gdy ważne dla nas jest otrzymanie „dzieła”, czyli określonego w umowie wytworu. Umowę o dzieło stosujemy na przykład w przypadku zlecenia wykonania mebli, aplikacji mobilnej, tortu na przyjęcie, filmu z uroczystości rodzinnej, projektu graficznego materiału poligraficznego, a także prace o charakterze budowlanym na przykład zbudowanie altany. Ciekawostka: umowa o roboty budowlane często traktowana  jest jako specyficzna odmiana umowy o dzieło i w pewnym zakresie do umowy o roboty budowlane stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

Umowę o dzieło można zawrzeć w dowolnej formie: czy to w sposób dorozumiany, ustny czy też pisemny. Ze swej strony zawsze doradzam zawieranie umów pisemnych: lepiej dzięki temu można udowodnić, na co dokładnie umówiły się strony. Nie jest to jednak wymóg niezbędny dla ważności samej umowy!

Jak przedmiot umowy o dzieło definiuje Kodeks cywilny?

Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Z cytowanego przepisu wynika, że niezbędnymi elementami umowy o dzieło, oprócz wskazania wykonawcyzamawiającego jest także szczegółowe określenie dzieławynagrodzenia za nie.

Jaki charakter ma mieć „dzieło”?

Dzieło może mieć postać materialną (gdy chodzi o namalowanie obrazu, uszycie sukienki) i niematerialną (gdy zamawiamy wykonanie przedstawienia teatralnego, strony internetowej). Ponadto dzieło musi być niezależne od swojego twórcy w ten sposób, że może być przedmiotem odrębnego obrotu, czyli będziemy mogli go na przykład sprzedać. Dzieło musimy także w umowie dokładnie wyspecyfikować.

Jak dobrze opisać „dzieło"?

Trzeba podać wszystkie charakterystyczne cechy dzieła, na których nam zależy, czyli na przykład wymiary, materiały, z których ma być zrobione, kolory, wytrzymałość, czas trwania, wskazanie technologii koniecznych do wykorzystania przy jego wykonywaniu. Dokładne określenie dzieła jest ważne dla obu stron umowy i pomaga później uniknąć konfliktów! Od cech dzieła zależy także wynagrodzenie wykonawcy. W określeniu dzieła pomocny może być artykuł dotyczący przedmiotu umowy, który opublikujemy niebawem!

A jak określić strony umowy?

Kodeks cywilny podpowiada nam, jak w umowie określić strony umowy: „przyjmujący zamówienie”„zamawiający”, osobę, która ma wykonać dzieło często określa się w praktyce „wykonawcą” bądź też zwłaszcza, gdy umowa dotyczy dzieła o charakterze artystycznym: „autorem” lub „twórcą”.

Oczywiście można używać także innych określeń odpowiednich do sytuacji, ważne jednak, by w całej umowie używać zawsze takich samych określeń. Inaczej mówiąc, piszemy konsekwentnie w całej umowie np. „wykonawca” a unikamy sytuacji, w których co paragraf inaczej określa się stronę umowy, która ma wykonać dzieło, gdyż to rodzi wątpliwości, o kogo chodzi. Ta uwaga stosuje się oczywiście do każdej umowy, a niestety, co osobiście zauważyłam, co najmniej kilkukrotnie, niektóre kontrakty są pod tym względem źle napisane.

Kilka  typowych postanowień umowy o dzieło odnoszących się do przedmiotu umowy:

„1. Zamawiający zleca, z Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującego dzieła:….”

„2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego projekt …., zwany dalej „dziełem”. Dzieło to zostanie wykonane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szkicem, kosztorysem i terminarzem.”

„3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania ……, zwanego dalej „Dziełem” według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego.”

„4. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Twórcę projektu …, zwanego dalej „Projektem” według specyfikacji określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.”

 

Ważna uwaga: jeżeli zlecasz przedsiębiorcy wykonanie dzieła będącego rzeczą ruchomą nie posiadając własnej firmy lub w celu niezwiązanym z własną działalnością gospodarczą – czyli występujesz jako osoba fizyczna – jesteś chroniony przepisami ustawy o sprzedaży konsumenckiej!

 

Jeżeli macie pytania, wątpliwości: zapraszam do komentowania i kontaktu!

Już niedługo na blogu przybliżę dotyczące umowy o dzieło zasady współdziałania stron umowy, określania wynagrodzenia i kwestie dotyczące odpowiedzialności za wady a także podam przykłady postanowień umowy, którymi będzie można zobowiązać wykonawcę do osobistego wykonania umowy!

 

Autorka: Agnieszka Stupkiewicz

topodinсайта