Kolejną umową, którą rozłożę na czynniki pierwsze będzie umowa sprzedaży. Temat wydaje się banalnie prosty: któż z nas takiej umowy nie zawierał? Jeżeli jednak pomyślimy o tym, że sprzedaż dotyczy nie tylko kupna bułki, ale również samochodu, energii elektrycznej czy domu, że jest to umowa bardzo często zawierana na odległość, a jedną z jej stron może być  przedsiębiorca, który ma możliwość narzucenia warunków umowy, przed oczami roztacza się morze problemów. Postaram się, by to morze przybrało nurt górskiego strumyczka! Dziś zacznę od podstaw, a już niedługo zajmę się bardziej szczegółowymi kwestiami.

 

Definicja
Jak zwykle, posłużę się Kodeksem cywilnym, który w art. 535 stanowi:

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Strony
Stronami są po prostu Kupujący i Sprzedawca (lub Sprzedający). Czasami można spotkać jeszcze takie określenia jak Nabywca i Zbywca.   

Forma
Umowa ta, z reguły nie wymaga żadnej szczególnej formy. Ale jest reguła – jest i wyjątek. Nasz ustawodawca przewidział bowiem, że w kilku przypadkach ze względu na przedmiot umowy będzie konieczna forma szczególna np. umowa sprzedaży nieruchomości – aby była ważna, konieczne jest zawarcie jej w formie aktu notarialnego. Z kolei formy pisemnej pod rygorem nieważności wymaga umowa przenosząca majątkowe prawa autorskie (umowa zawierana na przykład z fotografem, który sprzedaje nam swoje zdjęcia z możliwością ich upowszechniania i przerabiania). Przypominam, że nawet kiedy ustawa nie wymaga szczególnej formy warto jest  zachować formę pisemną, by w razie sporu mieć fizyczny dowód tego, na co strony się umówiły. Więcej o formie pisałyśmy tutaj.
 
Niezbędne elementy umowy sprzedaży
Z definicji umowy sprzedaży wynika, że konieczne jest w niej określenie stron, przedmiotu umowy (w razie problemów odsyłam do artykułu na blogu tutaj), ceny sprzedaży oraz zobowiązania sprzedawcy do przeniesienia na kupującego własności opisanego przedmiotu.

Przykład:
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód osobowy marki X, model Y, rocznik 2000, numer VIN 12345678890 za 6 000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy).

Treść umowy:
W umowie sprzedaży często umieszcza się oświadczenie sprzedającego, że oferowany produkt jest jego własnością i jest wolny od wszelkich obciążeń. Postanowienia tego rodzaju nie są niezbędne, jednak mogą służyć kupującemu jako dowód na treść zapewnień składanych przez sprzedawcę, jeżeli okaże się, że na przykład sprzedawca nie miał prawa dysponować przedmiotem umowy lub towar pochodził z kradzieży.

Przykłady:

Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy, tj.rower marki Kettler jest jego własnością.

Sprzedający oświadcza, że przeniesie własność przedmiotu umowy na Kupującego w stanie wolnym od jakichkolwiek długów i obciążeń.

Sprzedawca oświadcza, że pojazd, o którym mowa powyżej, jest jego własnością, nie ma wad prawnych, jest wolny od praw osób trzecich, nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.


Co ważne, w szczególności w przypadku umów zawieranych z wykorzystaniem Internetu: koniecznie zapoznajcie się z regulaminem sprzedawcy! To w nim zawarte są ważne postanowienia dotyczące:
– dokładnych danych sprzedawcy (sama nazwa sklepu czasami ma niewiele wspólnego z podmiotem, z którym zawieracie umowę),
– sposobów płatności,
– terminu realizacji zamówienia,
– sposobów i kosztów przesyłki,
– sposobu załatwiania reklamacji,
– gwarancji,
– możliwości odstąpienia od umowy.

A może „umowa kupna- sprzedaży”?
Umowę tytułujemy tak, jak w Kodeksie cywilnym: „umowa sprzedaży”, a nie jak powszechnie przyjęło się w mowie potocznej „kupna – sprzedaży” – takie określenie nie występuje w prawie. Nie ma znaczenia, kto kupuje, kto sprzedaje: jak już pisałam wyżej, stronami umowy sprzedaży są kupujący i sprzedawca: z tego wynika, że kupujący nie zawiera umowy kupna, tylko umowę sprzedaży.

Jak już zapowiadałam na profilu na Facebooku, niebawem przybliżę Wam zmiany w sposobie zawierania i treści umów z konsumentami, w tym tymi zawieranymi na odległość, które będą odowiązywać od 25 grudnia 2014 r.
 
Autorka: Agnieszka Stupkiewicz

game for androidраскрутка